• img

  Lokaal Belang Brummen

  Lokaal Belang staat voor een open, transparante manier van politiek bedrijven. Integriteit staat daarbij voorop. De lokale overheid moet een betrouwbare partner zijn en er moet sprake zijn van consistent beleid

  Lees verder
 • img

  Lokaal Belang, altijd dichtbij

  Lokaal Belang staat voor een politiek die iedereen de kans geeft het beste uit zichzelf te halen, die vertrouwen heeft in de eigen kracht van de burger en die samen met alle betrokken inwoners, belangenorganisaties, dorps- en wijkraden, verenigingen en ondernemers wil werken aan een duurzaam leefbare woonomgeving

  Lees verder
 • img

  Lokaal sterk lokaal betrokken lokaal correct

  Lokaal belang is daarmee duidelijk een lokale politieke partij zonder landelijke of provinciale politieke gebondenheid en daaruit voortvloeiende keuzes. De partij bedrijft de politiek op een praktische manier: lokale problemen lokaal oplossen door mensen die lokaal bekend zijn

  Lees verder

Lokaal, altijd dichtbij

LOKAAL BELANG is een jonge politieke vereniging zonder landelijke of provinciale gebondenheid met de daaruit voortvloeiende keuzes. LOKAAL BELANG wil vooral luisteren naar wat inwoners en ondernemers echt belangrijk vinden om deze geluiden vervolgens zo goed mogelijk proberen te vertalen in beleid. Ook wil LOKAAL BELANG de belangen van de diverse dorpen en gemeenschappen in een goede balans brengen, met respect en behoud van het karakter en de identiteit van de verschillende kernen. Lokaal belang is daarmee duidelijk een lokale politieke partij zonder landelijke of provinciale politieke gebondenheid en daaruit voortvloeiende keuzes. De partij bedrijft de politiek op een praktische manier: Lokale problemen Lokaal oplossen door mensen die Lokaal bekend zijn

onze standpunten kort samengevat

  onze flyer nu ook digitaal!
 • Brummen

  Het centrum van Brummen moet in lijn met de eerder vastgestelde centrumvisie in de komende periode volop aandacht krijgen. Lokaal Belang vindt dat de gemeente daarbij een meer actieve rol moet vervullen en (mede) zorgen voor plannen voor de lege plekken in het centrum

 • Eerbeek

  Bij het faseren van het plan Ruimte voor Eerbeek geldt als hoogste prioriteit de verfraaiing van de stationsomgeving en de aanleg van een vrijliggend fietspad van het vakantiepark Landal Coldenhove naar het centrum van Eerbeek, dit in combinatie met het opknappen van de Eerbeekse beek

 • De Kleine Kernen

  De leefbaarheid in de kleinere kernen Empe, Hall, Oeken en Leuvenheim is essentieel. De gemeente moet er alles een doen wat binnen haar mogelijkheden ligt om daaraan een bijdrage te leveren. Lokaal Belang wil instandhouding van scholen in Empe, Hall en Leuvenheim steunen

 • Nieuwe Democratie

  Inwoners moeten zoveel mogelijk worden betrokken bij de vorming en uitvoering van gemeentelijk beleid. Contacten met inwoners, belangenorganisaties, dorps- en wijkraden, verenigingen en ondernemers zijn voor Lokaal Belang essentieel. Burgerinitiatieven leiden tot kostenbesparing en moeten derhalve worden beloond

 • Dienstverlening

  Lokaal Belang streeft ernaar dat de gemeente Brummen zelfstandig blijft. Een goede communicatie tussen gemeente en inwoners is erg belangrijk. De burger moet kunnen rekenen op een tijdige beantwoording van brieven en e-mail. Digitale dienstverlening dient dan ook te worden doorontwikkeld, zodat de gemeente 24 uur per dag bereikbaar is

 • Buitengebied

  Met ons fraaie en karakteristieke buitengebied, het visitekaartje van de gemeente Brummen, dienen we zorgvuldig mee om te gaan. (Agrarische) initiatieven en investeringen ter verbetering van de economie moeten mogelijk zijn, mits ze passen bij het karakter van dat gebied in goede balans tussen wonen, werken en recreatie

 • Bevordering Bijen- en Insectenpopulatie

  Tuinen moeten weer tuinen worden. De gemeente moet stimuleren dat betegeling en verstening van tuinen wordt beperkt en beplanting wordt gestimuleerd. Dit ter behoud van bijenpopulaties en andere insecten in tuinen, maar eveneens ter voorkoming van wateroverlast bij hevige regenval

 • Voorkoming Oppervlaktewatervervuiling

  Fijn dat mensen de poep van hun hond opruimen; om te voorkomen dat de volle zakjes daarna niet in put of stoep gedumpt worden, dient de gemeente zorg te dragen voor meer afvalbakken, o.a. langs de uitlaatroutes. Dit ter voorkoming van verstoppingen in het riool c.q. vervuiling oppervlaktewater

 • Energieneutraal

  Lokaal Belang streeft naar een energiezuinige en duurzame gemeente; dat betekent dat we in nabije toekomst zo min mogelijk energie gaan gebruiken. Energieneutraal bouwen staat daarbij centraal; aangemoedigd met o.a. een routekaart op de met jaarlijkse te behalen doelen. Ook dient vernieuwend en duurzaam ondernemerschap te worden gestimuleerd

 • Zorg voor Elkaar

  Zorg is in principe een taak van ons allemaal. Elke inwoner telt mee; hij/zij die het niet alleen redt, krijgt een steuntje in de rug vanuit de omgeving. De gemeente moet voor een goed vangnet zorgen en heeft de taak de toegang tot zorg (o.a. WMO) zo praktisch en effectief mogelijk te regisseren

 • Beheer openbare ruimte

  Het onderhoudsniveau van de openbare ruimte (wegen, trottoirs, pleinen, plantsoenen) moet blijvend naar een hoger niveau. Niet alleen voor de eigen inwoners, maar ook voor de uitstraling naar bezoekers toe. Vooral de centra van de diverse kernen en de toegangswegen moeten een visitekaartje zijn

 • Economie Recreatie en Toerisme

  De gemeente Brummen staat in de Top 5 van Veluwse gemeenten met de meeste overnachtingen. Mede daarom moeten we nog meer werk maken van recreatie en toerisme als belangrijke pijler voor onze lokale economie. Van belang hierbij is de verdere opknap van de stationsomgeving in Eerbeek

 • Sport

  Het belang van stimulering van sportieve recreatie wordt breed onderschreven. Het is van groot belang voor welzijn en volksgezondheid en bevordert bovendien de maatschappelijke samenhang en sociale contacten. De aanwezigheid van kwalitatief goede sportvoorzieningen is daarom van groot belang

 • Kunst en Cultuur

  Lokaal Belang vindt dat uitingen van kunst en cultuur een belangrijk onderdeel zijn van de leefbaarheid in onze gemeente. Bij de subsidiƫring van bibliotheek en culturele organisaties neemt zij een positief kritische opstelling in. In samenwerking met o.a. de lokale Culturele Stichting willen we werken aan een beleidsvisie voor kunst en cultuur.

 • Financien

  De gemeente moet streven naar een blijvend sluitende meerjarenbegroting. Verzwaring van de gemeentelijke lasten voor de inwoners moet zoveel mogelijk worden voorkomen. Regelmatige toetsing van gemeentelijke regelgeving is noodzakelijk, zodat overbodige regels kunnen worden afgeschaft of vereenvoudigd.

 • Openbare Orde en Veiligheid

  De gemeente moet meer investeren in hand-having. Regels dienen door iedereen te worden nageleefd.  Inwoners zouden moeten worden gestimuleerd om actief mee te doen aan plaat-selijke AED-projecten (elke seconde telt) en buurt-app's voor veiligheid in directe nabijheid

 • Veilige fietsroute Eerbeek Zutphen

  Van groot belang is de aanleg van een veilige fietsroute tussen Eerbeek en Zutphen voor onder meer middelbare scholieren. Er moet een onderzoek komen naar de mogelijkheden voor een vrij liggend fietspad via Voorstonden (ook goed voor recreatie en toerisme!)

 • Woningbouw

  Om aan de stijgende behoefte te voldoen moeten er meer woningen komen voor jongeren en voor senioren, ook in de vrije sector. Vooral in de kern Brummen moeten meer huurwoningen  voor het midden-segment komen.

download hier het volledige verkiezingsprogramma 2018-2022, vastgesteld tijdens de ledenvergadering van 21 november 2017

volg onze verkiezingscampagne

Wij gaan het verschil maken op 21 maart 2018!!
op weg naar een nieuwe democratie

 • 1. Mame Douma

  Fractievoorzitter
 • 2. Margriet Wartena

  Raadslid
 • 3. aart van den berg

  Steunfractielid
 • 4. theo hofman

  Kandidaat Raadslid
 • 5. Luuk Tuiten

  Wethouder
 • 6. Marius Mennink

  Raadslid
 • 7. eric kleverwal

  Steunfractielid
 • 8. karel ledeboer

  Fractievolger